Visa陪你慳住快閃!

 

去旅行慳到盡!只要用Visa卡購買「亞洲12地」外遊日費滿HK$100,付款前使用優惠碼「Visa15」,即可享有HK$15即時折扣!

 

所有用戶均可享用呢個優惠!名額有限,先到先得。

買啦!

 

自由鳥Mobile客戶:

Birdie Mobile app 主頁 > 「外遊數據日費」>「加購外遊數據日費」

 

「Visa陪你慳住快閃」外遊日費優惠之條款及細則

  1. 優惠期由2020年12月15日 至2021年3月31日 (包括首尾兩天)。(「優惠期」)。
  2. 客戶須於www.birdie.com.hk、www.birdie.com.hk/travel、「Birdie Travel 應用程式」或「Birdie Mobile應用程式」(「自由鳥網站」) ,購買「亞洲12地」外遊日費單一簽賬滿HK$100或以上,使用優惠碼「Visa15」並以香港簽發之Visa卡(「合資格信用卡」)簽賬,方可享HK$15折扣(「本優惠」) 。
  3. 本優惠之名額有限,額滿即止。一切以自由鳥網站之名額使用情況為準。
  4. 「亞洲12地」外遊日費適用於以下地區:中國、日本 、台灣、南韓、泰國、澳門、印尼、馬來西亞、新加坡、孟加拉、柬埔寨及斯里蘭卡 (「亞洲12地」)。
  5. 本優惠不適用於「亞洲12地」以外的目的地。
  6. 「亞洲12地」外遊日費於購買日起計1年內有效, 有效日期可在「自由鳥網站」內查閱。
  7. 每次交易最多可使用一個優惠碼。每張SIM卡只可使用本優惠一次。
  8. 本優惠不得轉讓,亦不可兌換現金、其他貨品或折扣,並不得與其他優惠同時使用。
  9. 外遊日費的使用須受條款及細則約束,詳情請瀏覽「自由鳥網站」 。
  10. 此中文條款及細則為英文版本譯本,如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。